Obligacja jest drugim po akcji najpopularniejszym papierem wartościowym w Polsce. Obligacje skarbowe są to emitowane przez państwo papiery wartościowe, które służą pozyskaniu kapitału w celu pokrycia deficytu budżetowego. Innymi słowy sprzedając obligacje państwo pożycza pieniądze od inwestorów równocześnie zobowiązują się do ich zwrotu (poprzez wykup obligacji) wraz z odsetkami. Obligacje są papierem wierzytelnościom. Obligacje przynoszą ich właścicielowi stały, z góry założony dochód. Posiadacz tego papieru wartościowego jest pożyczkodawcą, i ma prawo do stałych odsetek aż do momentu likwidacji (czyli spłaty) pożyczki. Czas spłaty obligacji bywa różny. 

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela, są sprzedawane na specjalnych przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski (tzw. obligacje hurtowe) albo w sieci sprzedaży detalicznej (tzw. obligacje detaliczne). Dotychczas Skarb Państwa emitował obligacje trzymiesięczne, jednoroczne, dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie i dziesięcioletnie o różnym charakterze oprocentowania (oprocentowanie stałe bądź zmienne). Jakiś czas temu do oferty weszły obligacje Rodzinne, które przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „500+”, dodatkowo można zakupić tylko tyle obligacji, których wartość nie przekracza dotychczas pobranemu wsparciu dla rodzin otrzymanego z programu. 

Obligacje o oprocentowaniu stałym to takie, w których oprocentowanie jest niezmienne i znane przez cały okres istnienia obligacji. Papiery o oprocentowaniu zmiennym, to takie w których nie znamy z góry wysokości oprocentowania, ponieważ jest ona zależna od zmieniającego się w czasie poziomu wybranej stopy procentowej występującej na rynku (stopy odniesienia, zwanej również stopą referencyjną). 

Inwestować w obligacje może praktycznie każdy, nie wymagają one ani specjalistycznej wiedzy, ani pośrednika w postaci domu maklerskiego. Wystarczy posiadać 100 złotych, to jest bowiem cena jednej obligacji wyemitowanej przez Skarb Państwa. Kupić obligacje można przez Internet, telefonicznie, lub osobiście w każdym oddziale banku PKO BP lub w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.